Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Informacje ogólne
minus Godziny urzędowania
plus Zakres Kompetencji / Statut
plus Struktura organizacyjna
minus Dyrektor Urzędu
plus Finanse DWUP
minus Majątek
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
minus Obsługa petenta
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ochrona Danych Osobowych
minus ZFŚS
 AKTUALNOŚCI i PROGRAMY
minus Statystyki Rynku Pracy
minus Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
plus Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
 REKRUTACJA
minus Regulamin
 OFERTY PRACY
minus Oferty zagraniczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 PRAWO
minus AKTY PRAWNE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 KONTROLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW EFS
minus RPO WD
minus PO WER
minus FEDS 2021-2027
 NabŃr do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postкpowania w toku
minus Wyniki postкpowaŃ
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
 Podział administracyjny kraju
A A A


DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY > Obsługa petenta

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy realizuje swoje zadania w dniach roboczych
od 7.30 do 15.30.

Podania (wnioski) można składać w godzinach pracy Urzędu w:

  1. Sekretariacie DWUP w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B (tel. 74 88 66 503, fax 74 88 66 509)
  2. Sekretariacie Filii  we Wrocławiu ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 (tel. 71 39 74 100,fax 71 39 74 202)
  3. Sekretariacie Filii w Legnicy  Plac Wolności 4  (tel. 76 850 34 00, fax 76 850 34 01)
  4. Sekretariacie Filii w Jeleniej Górze  ul. 1 Maja 27  (tel. 75 75 45 170, fax 75 75 45 190)

 

Tryb rozpatrywania  wniosków, skarg i petycji określa ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz.1257) oraz ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1123).

Organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

 

Skargi i wnioski

Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do DWUP w związku z wykonywanymi zadaniami z zakresu rynku pracy, organizacji pracy urzędu,  zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań przez urząd lub jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw, ulepszenie organizacji urzędu, wzmocnienie praworządności, usprawnienie pracy i zapobieganie nadużyciom, ochrona własności, lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

 

O tym czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma.

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy komórką właściwą do rozpatrywania skarg i wniosków jest Wydział Organizacyjno–Prawny  (tel. 71 39 74 207).

 

Skargi i wnioski winne być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie urząd obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Na nie załatwienie sprawy w terminie służy stronie zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

Jeżeli urząd otrzyma skargę lub wniosek, a nie jest właściwym organem do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni przekazać ją do rozpatrzenia właściwemu organowi.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek, do złożenia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia,  z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi  lub wniosku, albo dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku jeżeli działa w granicach prawem dozwolonym.

 

Ilość odwiedzin: 55054
Nazwa dokumentu: Obsługa petenta
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Dudziński
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Dudziński
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Dębicki
Data wytworzenia informacji: 2006-07-19 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2006-07-19 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-11-30 13:48:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...