Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
logo
Wersja dla niedowidzących
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
minus Dane adresowe
minus Informacje ogólne
minus Godziny urzędowania
plus Zakres Kompetencji / Statut
plus Struktura organizacyjna
minus Dyrektor Urzędu
plus Finanse DWUP
minus Majątek
minus Rejestry, ewidencje i archiwa
minus Obsługa petenta
plus Kontrole
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza
plus Ochrona Danych Osobowych
 AKTUALNOŚCI i PROGRAMY
minus Statystyki Rynku Pracy
minus Ranking Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych
plus Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
 REKRUTACJA
minus Regulamin
 OFERTY PRACY
minus Oferty zagraniczne
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 PRAWO
minus AKTY PRAWNE
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Deklaracja dostępności
 KONTROLE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W RAMACH PROJEKTÓW EFS
minus RPO WD
minus PO WER
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
 Podział administracyjny kraju
A A A


Ogłoszenia: 2016 > listopad > 2016-11-15
Usługa zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Serwisu WWW na potrzeby realizacji zadań Zespołu ds. EURES

Usługa zaprojektowania, wykonania i wdrożenia Serwisu WWW na potrzeby realizacji zadań Zespołu ds. EURES, który zostanie umieszczony przez Wykonawcę na serwerze Zamawiającego i będzie się znajdował odpowiednio pod domeną www.jestemmobilny.eu, będącą własnością Zamawiającego. Serwis WWW powstanie w ramach realizacji projektu 4.1. „Mobilne partnerstwo” z grantu EURES-TriRegio. Projekt zakłada stworzenie polskiego Serwisu WWW poruszającego tematy związane z życiem, pracą i nauką na polsko – czesko – niemieckim pograniczu.

 

(data publikacji: 15.11.2016 r.)

 

1.W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na świadczenie usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu Serwisu WWW. Usługa obejmuje:

  • Wykonanie Serwisu WWW
  • Wykonanie szaty graficznej Serwisu WWW
  • Przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego
  • Gwarancja na poprawne funkcjonowanie Serwisu WWW – 3 lata
  • Wsparcie serwisowe, w ramach którego Wykonawca dokona dodatkowych zmian i modyfikacji Serwisu WWW na potrzeby Zamawiającego – 100 roboczogodzin

 

Termin realizacji:  do 23.12.2016 r.

 

2.Kryteria oceny ofert:

  • Cena: 60 %
  • Termin realizacji zamówienia krótszy niż zaproponowany przez Zamawiającego: 40 %

 

0 pkt. – za realizację zamówienia do dnia 23.12.2016 r.

10 pkt. – za realizację zamówienia do dnia 21.12.2016 r.

20 pkt. – za realizację zamówienia do dnia 19.12.2016 r.

30 pkt. – za realizację zamówienia do dnia 16.12.2016 r.

40 pkt. – za realizację zamówienia do dnia 15.12.2016 r.

 

3.Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej (skan formularza ofertowego z podpisem i pieczątką Wykonawcy) na adres: marta.grochowska@dwup.pl do dnia 21.11.2016 r. do godziny 12.00.

 

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.

 

 

4.Istotne postanowienia umowy, która będzie zawarta z Wykonawcą:

a)Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wystawienia faktury/rachunku i dostarczenia jej/jego do Filii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, w terminie nie później niż do 27.12.2016 r.

b)Podstawą wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę będzie podpisanie protokołu odbioru prac przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę.

c)W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do wskazania uwag w treści protokołu, co będzie podstawą dochodzenia roszczeń przez obie Strony.

d)Zamawiający dokona płatności w terminie nie później niż do 29.12.2016 r. po otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury/rachunku za wykonany przedmiot zamówienia. Wynagrodzenie będzie przekazane na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.

e)Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu, w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się ze zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności dotyczących terminu jej wykonania.

f)W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto.

g)W przypadku stwierdzenia przy odbiorze nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, wyznaczając w tym celu Wykonawcy 2-dniowy termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

h)W przypadku zwłoki w zapłacie należnego wynagrodzenia, Wykonawca jest uprawniony do naliczenia Zamawiającemu odsetek ustawowych.

 

5.W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybraną ofertę, do negocjacji warunków oferty,
a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

7.Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych w Urzędzie.

8.Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

9.Zamawiający zastrzega, że całościowa cena stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy
o dostępie do informacji publicznej i w przypadku zastrzeżenia jej przez Oferenta jako tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy przedsiębiorcy, Jego oferta zostanie odrzucona.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Marta Grochowska, Zespół ds. EURES

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Tel. 71 39 74 311

e-mail: marta.grochowska@dwup.pl

Załączniki do pobrania:

2016-11-15 15:19:46 - Formularz ofertowy (604.00 kB)
2016-11-15 15:19:59 - SOPZ (546.72 kB)
2016-11-28 15:08:05 - Rozstrzygnięcie (22.89 kB)

Ilość odwiedzin: 1826
Podmiot udostępniający: DWUP
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Kociuba
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Kociuba
Osoba, która wprowadzała dane: Andrzej Walera
Data wytworzenia informacji: 2016-11-15 15:17:15
Data udostępnienia informacji: 2016-11-15 15:17:15
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28 15:08:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...